Bitcoin Infographic for Beginner

Visualizing-Bitcoin-by-Anil
money-evolves-over-time

สิ่งที่เราเรียกว่า ”เงิน” เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

global-reserve-currencies-shelf-life

ทุกสกุลเงินสำรองทั่วโลกมีระยะเวลาของมัน

เงินที่ไม่มีต้นทุนในการผลิตจะถูกผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ

the-road-to-serfdom

ประสิทธิภาพในการทำงานของเราสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แต่จะไม่ได้ผลตอบแทนที่มากไปกว่าเดิม

bitcoin-vs-fiat

เปรียบเทียบระหว่าง เงินกระดาษ(Fiat) กับ Bitcoin

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ Bitcoin ในช่วงแรกเพราะว่ามันมีส่วนประกอบมากมายเหลือเกิน 

breaking-down-bitcoin

แยกตามระบบการตั้งชื่อ

abundance-vs-scarcity

Bitcoin เป็นตัวแทนสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกดิจิทัล(Digital Scarcity)

mechanics-of-bitcoin-protocol

Bitcoin คือผลลัพธ์ของหลายสิ่งที่มารวมกัน

bitcoin-white-paper-layout

ใน White Paper อธิบายทุกส่วนประกอบของ Bitcoin ว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง

จำนวน Bitcoin ที่มีจำกัดแน่นอนทำให้เรามีตัวหารที่คงที่สำหรับการวัดและเปรียบเทียบราคา

bitcoin-salability

Bitcoin คือ สิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ตอนนี้ Bitcoin อยู่ในช่วงที่กระจายไปทั่วโลกแล้วซึ่งทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดมัน

การกระจายของ Bitcoin ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะเงิน (และเครือข่าย) ของยุคดิจิทัล

gold-standard-vs-bitcoin-standard

ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเงินกระดาษ(Fiat) เป็นสิ่งที่ผิดปกติมาตลอด

software-consumes-monetary-goods

Software ในปัจจุบันกำลังดูดกลืน เงิน และ สินค้าทางการเงิน

fiat-economy-vs-bitcoin-economy

เงินที่มีมากเกินไปทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่ขาดแคลน

เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้สินทรัพย์มีมากขึ้น

what-you-actually-don't-know

สุดท้ายนี้ นี่คือภาพที่เอาไว้เตือนใจตัวเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆในขณะที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Credit: Anil

Download: PDF File