Node คืออะไร?

node-cover-photo

Node Bitcoin คืออะไร?

Node เป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานโปรแกรม Bitcoin แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ (ใช้งานโปรแกรมเดียวกัน) เพื่อที่จะสร้างระบบเครือข่ายขึ้นมา

1-nodes_network

Node ทำอะไร?

Node มีหน้าที่อยู่ 3 อย่าง

  1. ทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด 
  2. กระจายข้อมูล
  3. เก็บสำเนาของรายการการทำธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

1. ทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

แต่ละ Node (โปรแกรมใช้งาน Bitcoin) จะถูกตั้งโปรแกรมให้ทำตามชุดกฎที่กำหนด การทำตามกฎเหล่านี้ จะทำให้ Node สามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมที่ได้รับและส่งต่อข้อมูลต่อไปในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว แต่หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น รายการทำธุรกรรมดังกล่าวก็จะไม่ถูกส่งต่อ

2-node_rules

Node ของคุณจะไม่ส่งต่อข้อมูลรายการธุรกรรมที่น่าสงสัย 

ยกตัวอย่างเช่น กฎข้อหนึ่งของการใช้งาน Bitcoin ก็คือคนคนนั้นจะต้องเป็นเจ้าของ Bitcoin จำนวนเท่ากันหรือมากกว่า Bitcoin ที่เขาต้องการจะส่ง หาก Node ของคุณได้รับข้อมูลธุรกรรมที่ระบุว่าใครบางคนกำลังพยายามส่ง Bitcoin ในจำนวนที่มากกว่าที่ตัวเองถืออยู่ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ถูกส่งต่อไปยัง Node อื่นๆ ในเครือข่าย

2 กระจายข้อมูล

งานหลักของ Node ก็คือการกระจายข้อมูลให้กับ Node อื่นๆ บนเครือข่าย ซึ่งข้อมูลหลักที่ Node จะต้องทำการกระจายออกไปก็คือรายการการทำธุรกรรม 

ตอนนี้ มีรูปแบบรายการทำธุรกรรมสองรูปแบบที่ Node จะต้องดำเนินการกระจายข้อมูลระหว่าง Node บนเครือข่าย 

  1. รายการทำธุรกรรมใหม่ก็คือรายการทำธุรกรรมที่เพิ่งถูกป้อนเข้าไปในเครือข่าย Bitcoin
  2. รายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันแล้วก็คือรายการธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วและถูกเขียนไว้บนไฟล์ข้อมูล ข้อมูลรายการเหล่านี้จะถูกกระจายในบล็อกของรายการธุรกรรมไปด้วยกัน 

Node จะกระจายทั้งข้อมูลรายการทำธุรกรรม “ใหม่” และบล็อกของรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว

ไม่ต้องกังวลในส่วนของรูปแบบรายการทำธุรกรรมสองรูปแบบดังกล่าวตอนนี้ คุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการขุดและบล็อก

3. เก็บสำเนาของรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยัน

ตามที่ได้กล่าวไว้ แต่ละ Node จะมีการเก็บบล็อกของรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันเอาไว้  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ด้วยกันในไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Blockchain

แต่ละ Node จะเก็บสำเนาของ Blockchain 

รายการทำธุรกรรมที่เกิดใหม่จะกระเด้งไปรอบๆ เครือข่ายจนกว่าพวกมันจะถูกสลักลงบน Blockchain ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือบัญชีแบบแยกประเภท (Ledger) ของรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว 

แต่ละ Node จะเก็บสำเนาของ blockchain เอาไว้อย่างปลอดภัยและกระจายสำเนาดังกล่าวกับ Node อื่นๆ ในกรณีที่สำเนาที่เก็บไว้บน Node เหล่านี้ไม่มีการอัพเดท 

กระบวนการในการการเพิ่มรายการธุรกรรมใหม่เข้าไปบน Blockchain จะเรียกว่าการขุด 

เราต้องเป็น Node หรือไม่หากต้องการใข้งาน Bitcoin?

ไม่จำเป็น 

คุณสามารถส่งหรือรับ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ Node คุณเพียงแค่ต้องทำธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin เท่านั้นเอง

หากคุณส่งข้อความไปยัง Node หนึ่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรม มันก็จะถ่ายทอดไปยังเครือข่ายทั้งหมดในท้ายที่สุด 

ยกตัวอย่างเช่นหากคุณใช้กระเป๋าสตางค์บนเว็บ  พวกมันก็จะป้อนรายการธุรกรรมที่คุณสร้างเข้าไปในเครือข่ายให้คุณ

Source: learnmeabitcoin.com/beginners/nodes