Bitcoin Transaction Data คืออะไร?

transaction-data

การทำธุรกรรม Bitcoin จะเป็นกลุ่มของข้อมูลที่อธิบายการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เท่านั้น 

จะต้องมีการป้อนข้อมูล input เพื่อที่จะสร้างข้อมูล Output ที่จะแสดงออกมา

แผนผัง Diagram

รายการทำธุรกรรมที่เป็นชุดของข้อมูล Input และชุดของข้อมูล Output

2_transaction-data

Notes

บางครั้ง การทำธุรกรรมที่ยังไม่สมบูรณ์จะถูกเรียกว่า “การทำธุรกรรมแบบอนุกรม (serialized transaction)” เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของชิ้นส่วนข้อมูลที่แยกกันเป็นกลุ่มๆ และถูกเก็บเอาไว้บนเส้นข้อมูลเพียง 1 เส้น

ขนาดของเขตข้อมูล (Field Sizes)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลรายการทำธุรกรรมจะบอกวิธีปลดล็อกกล่องเก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนเครือข่าย Bitcoin (จากการทำธุรกรรมก่อนหน้า) และวิธีที่จะล็อกกล่องข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งในกล่องใหม่

Source: learnmeabitcoin.com/technical/transaction-data