Memory Pool คืออะไร?

memory-pool-cover-photo

Memory Pool คือ ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับธุรกรรมที่ได้รับจาก Node ของ Bitcoin

01_memory-pool

เมื่อ Node ได้รับธุรกรรมใหม่ Node จะเก็บธุรกรรมนั้นไว้ในจุดรวบรวมหน่วยความทรงจำ(Memory Pool)พร้อมกับธุรกรรมล่าสุดอื่นๆที่ได้รับ จากที่นี่ธุรกรรมจะถูกเลือกให้รวมอยู่ใน Candidate Block

สรุปง่ายๆ Memory Pool คือ ห้องรอสำหรับการทำธุรกรรมใหม่

Source: learnmeabitcoin.com/technical/memory-pool